Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2: Nghiên cứu và ứng dụng khả năng đặc biệt của con người (Trực tuyến)

Hôm nay, ngày 15/12/2021 (DL), Chùa Hang rất vinh dự đã được tham gia trực tuyến cuộc Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ 2 – Nghiên cứu và Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người IHP phối hợp với một…

Chi tiết