Loading...

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P18

By |2022-01-16T15:58:17+07:0016/01/2022|Phật học|

Chính kinh: “Lại nầy Xá Lợi Phất! Chẳng vì thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận sáu môn thần thông mà đại Bồ tát thật hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P18

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P17

By |2021-12-30T13:48:41+07:0030/12/2021|Phật học|

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật, vì tam tế là danh từ rỗng không, nên tiền tế chẳng hiệp với hậu tế, hậu tế chẳng hiệp với tiền tế, [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P17

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P16

By |2021-12-20T09:08:32+07:0019/12/2021|Phật học|

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Vì sắc rỗng không nên không có tướng não hoại, vì thọ rỗng không nên không có tướng thọ, vì tưởng rỗng không nên không có tướng biết, vì hành rỗng không nên không [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P16

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P15

By |2021-11-29T16:04:14+07:0028/11/2021|Phật học|

Chính kinh: “Lại nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát tu tập đúng tánh không, tự tướng không, chư pháp không, vô sở đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, bảy môn không, đây [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P15

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P14

By |2021-09-11T10:51:16+07:0011/09/2021|Phật học|

Chính kinh: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát có thanh tịnh xong phước bố thí chăng? - Nầy Xá Lợi Phất! Không có. Vì bổn lai đã thanh tịnh xong”. Luận giải: Đại Bồ tát đi trong vô tác [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P14

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P13

By |2021-12-19T08:48:15+07:0030/08/2021|Phật học|

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Ý của ông nghĩ thế nào, trí huệ của hàng Thanh văn, Bích chi Phật có những sự như vậy không? - Bạch đức Thế Tôn! Không ạ.”       Luận giải: Bởi trí huệ hiểu [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P13

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P12

By |2021-08-18T09:05:42+07:0017/08/2021|Phật học|

PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA Chính kinh: “Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, Đại Bồ tát phải suy nghĩ như thế nầy: Bồ tát chỉ có danh tự, Phật cũng [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P12

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM PHỤNG BÁT) – P11

By |2021-07-30T12:54:57+07:0030/07/2021|Phật học|

PHẨM PHỤNG BÁT THỨ HAI Chính kinh: “Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Nếu Đại Bồ tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật có thể làm những công đức ấy thì bốn vị Thiên Vương đều rất vui [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM PHỤNG BÁT) – P11

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P10

By |2021-07-30T12:54:22+07:0024/07/2021|Phật học|

Chính kinh: “Đại Bồ tát nguyện rằng khiến cho tôi lúc đi, chân tôi cách đất bốn ngón tay không đạp trên đất, tôi sẽ được vô lượng chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc, từ Tứ Thiên Vương đến Sắc [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P10

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P9

By |2021-07-30T12:56:56+07:0015/07/2021|Phật học|

Chính kinh: “Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn thấy chư Phật trong hằng sa thế giới, muốn dùng Thiên nhĩ nghe pháp của chư Phật ở mười phương tuyên nói, muốn hiểu biết tâm của Phật, thời phải học [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P9
Go to Top