Pháp Không

Trong hệ thống giáo lý của Đức Phật, “Pháp không” được giảng thuyết trong các bộ kinh Đại thừa, chủ yếu là trong kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nguyên gốc bộ kinh Đại Bát Nhã này gồm 600 quyển, là nội dung Đức Phật đã thuyết giảng trong 22 năm, trên tổng số…

Chi tiết