Luận giải Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm Tự) – P5

Chính kinh: “Cũng đầy đủ chín pháp tưởng thây chết: Tưởng sình, tưởng nứt, tưởng máu chảy, tưởng thúi rã, tưởng bầm xanh, tưởng dòi trùng ăn, tưởng nát, tưởng xương trắng, tưởng cháy tan.” Luận giải: “Chín pháp tưởng thây chết”: là nói về con người và muôn loài có sự sống (gọi là…

Chi tiết