Loading...

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P8

By |2021-07-30T12:57:31+07:0008/07/2021|Phật học|

Chính kinh: “Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật lúc bố thí nên biết rõ rằng: Bố thí như vậy được quả báo rất lớn, bố thí như vậy được sanh vào giòng quý hiền, bố thí [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P8

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P7

By |2021-07-30T12:57:54+07:0003/07/2021|Phật học|

Chính kinh: “Muốn thế giới của chư Phật chẳng dứt diệt, thời phải học Bát nhã ba la mật”. Luận giải: Thế giới của chư Phật chính là thế giới của các Phật thập phương. Học Bát nhã ba la [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P7

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P6

By |2021-07-30T12:58:14+07:0024/06/2021|Phật học|

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn lên địa vị Bồ Tát, muốn hơn bực Thanh Văn, Duyên Giác, muốn trụ bực bất thối chuyển, muốn có lục thần thông, muốn biết chí hướng của tất cả [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P6

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P5

By |2021-07-30T12:58:31+07:0018/06/2021|Phật học|

Chính kinh: “Cũng đầy đủ chín pháp tưởng thây chết: Tưởng sình, tưởng nứt, tưởng máu chảy, tưởng thúi rã, tưởng bầm xanh, tưởng dòi trùng ăn, tưởng nát, tưởng xương trắng, tưởng cháy tan.” Luận giải: “Chín pháp tưởng [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P5

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P4

By |2021-07-30T12:58:55+07:0011/06/2021|Phật học|

Chính kinh: “Đại Bồ tát dùng phương pháp chẳng an trụ mà an trụ trong Bát nhã ba la mật. Vì bất sanh nên đầy đủ bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P4

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P3

By |2021-07-30T12:59:10+07:0022/05/2021|Phật học|

Chính kinh: “Chúng sanh ở cõi nầy và chúng sanh ở thế giới mười phương đều tự cho là Đức Phật chỉ riêng thuyết pháp cho mình.” Luận giải: Đức Phật Thích Ca thuyết pháp về Chánh thân Như Lai [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P3

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P2

By |2021-07-30T12:59:25+07:0015/05/2021|Phật học|

Chính kinh: “Đức Thế Tôn lại phóng quang minh thường chiếu khắp cõi Đại thiên suốt đến hằng sa thế giới ở mười phương. Nếu chúng sanh nào gặp được quang minh nầy thời quyết định được vô thượng chánh [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P2

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P1

By |2021-07-30T12:59:43+07:0009/05/2021|Phật học|

LỜI MỞ ĐẦU Bộ kinh MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT là bộ kinh mô tả về một trí tuệ siêu việt trong vũ trụ ở bờ kia được thể hiện ở tên của bộ kinh là MA HA [...]

Comments Off on LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TỰ) – P1

ĐẤNG TẠO HÓA TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

By |2020-12-23T20:40:37+07:0023/12/2020|Phật học|

DẪN NHẬP Vũ trụ sinh ra từ đâu? Con người và các loài sinh vật ra đời, tồn tại và phát triển theo quy luật tiến hóa của tự nhiên hay theo những quy luật nào khác? Sự phân bố [...]

Comments Off on ĐẤNG TẠO HÓA TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA
Go to Top