Đoàn Phật tử Chùa Hang – Hà Tĩnh vào viếng lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 8/12/2022, Đoàn Phật tử Chùa Hang, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình. Đoàn Phật tử Chùa Hang có sự tham gia của cả 3 miền (Bắc, Trung, Nam), nhân dịp cùng hội tụ tại Hà Nội để tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế lần I về những khả năng đặc biệt của con người do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người tổ chức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 02/9/1969 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam và toàn thế giới yêu mến, kính trọng khi Người dành trọn cuộc đời và tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc và thời đại. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hóa lớn của nhân loại. Nghị quyết của UNESCO khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Cụm di tích Lịch sử – Văn hoá Ba Đình gồm các công trình, di tích lịch sử: Lăng Bác, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hàng ngày, trên khu vực Quảng trường Ba Đình, thường xuyên có hàng nghìn người đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giữa lòng Thủ đô Hà Nội, là nơi hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh và Video của Đoàn Phật tử Chùa Hang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh:


Video Đoàn Phật tử Chùa Hang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh: